Regulamin sklepu MOCOWOC.PL

Regulamin sklepu internetowego MOCOWOC.PL

Sklep internetowy Mocowoc.pl, działający pod adresem mocowoc.pl, prowadzony jest przez: Rosliny z Runowa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Runowie przy ul. Kwitnącej 10 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000382452, nr NIP 123 123 47 15, nr Regon 142731541.


Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.mocowoc.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania pocztą kurierską;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień,

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on- line;

Siedziba Firmy – siedziba firmy Rośliny z Runowa, przy ul. Kwitnącej 10, 05-504 Runów. w której można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;


I.Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.mocowoc.pl

2.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.mocowoc.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

3.Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4.W zamówieniu Klient dokonuje:

a.wyboru zamawianych towarów

b.oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c.wyboru sposobu płatności


W przypadku zamówień składanych po raz pierwszy lub z nowoutworzonego Konta Klienta Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia i Sklep rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta.

5.Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6.W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych zgodnie z procedurą opisaną w dziale V Formy płatności i nadpłaty.

7.Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8.Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

II.Zmiany w zamówieniach

1.Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

2.Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Sklepu e-mailem pod adresem sklep@mocowoc.pl. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

3.Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

III.Ceny towarów

1.Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w tabeli Koszty dostawy dołączonej do Regulaminu.

IV.Czas realizacji zamówienia

1. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do wysłania paczki ze Sklepu pocztą kurierską. Czas ten wynosi maksymalnie 2 dni robocze, o ile Klient nie zostanie poinformowany e-mailem o innym terminie. Uwzględniane są tu tylko dni robocze.

2.Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane do odbioru w Siedzibie firmy w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

3.Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

a.Sposoby i czas dostawy w Polsce:

firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską.

4.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

V.Formy płatności i nadpłaty

1.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a.płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

b.przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa (w przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

c.płatność przy odbiorze gotówką, kartą płatniczą lub kredytową podczas odbierania zamówienia w Siedzibie firmy. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych przy odbiorze, dostarczanych przez firmę kurierską. Po wyłączeniu tej formy dokonania zapłaty Klient może korzystać z następujących form zapłaty: przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. Przywrócenie formy dokonania zapłaty "płatność przy odbiorze" dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa.

6.W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

a.jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (słownie: pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

b.jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1 (jeden) zł i jest mniejsza lub równa 5 (pięć) zł kwoty te mogą być wykorzystane przez Klienta na zakupy w Sklepie.

c.jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1 (jeden) zł może być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot gotówki w kasie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu z Biurem Sklepu. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

VI.Reklamacje

1.Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2.Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych.

3.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a.wad fabrycznych,

b.uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c.niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adresem Siedziby Firmy.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z wypełnioną na jej odwrocie częścią "reklamacja". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu.

6.Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu siedmiu dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VII.Prawo odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy rośliny nie były posadzone, ani żaden sposób zniszczone, ususzone, uszkodzone, przemarznięte. Zwracane towary muszą być kompletne.

2.Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z wypełnioną częścią "zwrot".

3.Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych zgodnie z zasadami zwrotu nadpłat opisanymi w Dziale V "Formy płatności i nadpłaty". Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

VIII.Dane osobowe

1.Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Mocowoc.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ochrona danych osobowych.

IX.Postanowienia końcowe

1.Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Rośliny z Runowa Sp. z o.o. S.K. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

2.Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6.W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Działu VII niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

7.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2011

8.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie mocowoc.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2011 All Rights Reserved. Design by